POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ 

REGULAMIN

REGIONALNEJ MIĘDZYNARODOWEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ

„SZLAKIEM ŚWIĘTEGO JANA NEPOMUCENA”

 

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1  Międzynarodowa Odznaka Turystyczna  „Szlakami Świętego Jana Nepomucena” w skrócie Odznaka Jana Nepomucena  została ustanowiona przez Komisję Turystyki Pieszej przy Oddziale PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” w Wałbrzychu.

      1.2   Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia na terenie całej Europy.

 

  1. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

2.1  Zdobywanie Odznaki polega na zwiedzaniu miejscowości i miejsc odosobnionych, gdzie znajdują się ogólnodostępne posągi, rzeźby lub popiersi, płaskorzeźby, freski, obrazy, przenośne posążki Św. Jana Nepomucena  itp.

2.2  Odznaka posiada następujące stopnie:

a)      Brązowy –  odznaka w kolorze brązu

b)      Srebrny  -   odznaka w kolorze srebrnym

c)      Złoty – odznaka w kolorze złotym

d)   Diamentowy – odznaka w kolorze fioletowym z pięcioma cyrkoniami umieszczonymi w aureoliWręczenie odznaki wraz z dyplomem – certyfikatem następuje w sposób uroczysty.

e)   Za szczególne zasługi w popularyzacji kultu i odznaki Św. Jana Nepomucena  decyzją Komisji Turystyki Pieszej przyznaje honorową Odznakę.

2.3  Generalną zasadą zdobywania odznaki jest uzyskiwanie następujących ilości punktów za odwiedzenie i opisanie  każdej postaci patrona:

a)      1 pkt – na terenie kraju zamieszkania zwiedzającego  i wymienionej w zał. nr 1 do regulaminu

b)      2 pkt – poza krajem zamieszkania zdobywającego wymienionej w zał. nr 1 do regulaminu lub na terenie kraju zamieszkania zwiedzającego i nie wymienionej w zał. nr 1 do regulaminu   

c)   3 pkt-   poza granicami kraju zamieszkania zdobywającego i nie wymienionej w zał. Nr 1 do regulaminu. 

2.4   Ubiegający się o zdobycie poszczególnych stopni Odznaki powinien udokumentować zdobycie określonej liczby punktów:

- dla stopnia brązowego         10 pkt.

- dla stopnia srebrnego          30  pkt

- dla stopnia złotego              50  pkt,

- dla stopnia diamentowego 100 pkt.

      2.5  Jako dodatkowy warunek zdobycia odznaki w stopniu diamentowym jest  odwiedzenie postaci patrona w następujących  miejscach

a)      w Pradze Czeskiej na zabytkowym moście Karola,

b)      w Bratysławie – stolicy Słowacji przy moście na Fosie od strony miejskiej starówki, 

c)      grobu patrona w dzielnicy Hradczany w Pradze Czeskiej,

                 d)   postaci patrona w miejscowości Chełmsko Śl. w powiecie kamiennogórskim, województwie dolnośląskim  w Polsce

      2.6    Raz odwiedzona postać patrona  nie może być zaliczana na poczet wyższych stopni.

      2.7    W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień  odznaki ale nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet kolejnych wyższych stopni  odznaki.

 

3 .    EWIDENCJA I POŚWIADCZENIE WYCIECZEK,  WERYFIKACJA, I REJESTRACJA ZDOBYTYCH ODZNAK

       

      3.1   Zdobywający Odznakę  Jana Nepomucena obowiązany jest posiadać i prowadzić dwie książeczki:

a)    książeczkę zdobywcy Odznaki  Jana Nepomucena, która jest  jednocześnie legitymacją posiadania stopnia odznaki,

 b)  własnoręcznie prowadzoną przez zdobywcę książeczkę (kronikę) ewidencji  wycieczek do Odznaki Jana Nepomucena.

  3.2    Wycieczki wpisane do książeczki ewidencji wycieczek powinny być:

udokumentowane wykonaną fotografią postaci wraz z osobą zdobywającą, poświadczeniem kadry PTTK  turystyki kwalifikowanej (przewodnik. przodownik,  instruktor, organizator turystyki tylko wspólnie podczas zwiedzania) lub wiarygodnym  potwierdzeniem terenowym – pieczątką z nazwą miejscowości.

    3.3 Weryfikację i rejestrację przyznanych odznak dokonuje i prowadzi Referat Weryfikacyjny i Kapituła przy Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.     

      W celu uzyskania weryfikacji danego stopnia Odznaki Jana Nepomucena należy dostarczyć osobiście lub wysłać  do Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej poświadczoną książeczkę ewidencji  wycieczek wraz z książeczką  zdobywcy Odznaki. W przypadku wysyłania książeczki pocztą, należy dostarczyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami opiewającymi na przesyłkę poleconą.

             

4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    4.1     Książeczki zdobywcy Odznaki Jana Nepomucena, a także same odznaki można nabywać w Oddziale PTTK  Ziemi Wałbrzyskiej  w Wałbrzychu. Adres Referatu Weryfikacyjnego OTP Komisji  Turystyki Pieszej i   Oddziału  PTTK Ziemi Wałbrzyskiej:

 Załącznik nr 1 do regulaminu

                              KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ

                PRZY ODDZIALE  PTTK  ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ

               

                                           58- 300 Wałbrzych

                                            ul. Konopnickiej 19

                                           tel. 074 842 40- 52

   4.2    Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Komisji  Turystyki Pieszej Oddziału PTTK  Ziemi Wałbrzyskiej.

  4.3    Regulamin niniejszy został  zatwierdzony uchwałą nr 01/9/2003r Oddziałowej Komisji Turystyki  Pieszej z dnia 08.01.2003 r i zatwierdzony uchwałą nr 4/III/03 Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu z dnia 10.03.2003 r. 

  4.4    Obecny, zmieniony regulamin, zatwierdzony uchwałą nr 5/32/2005 z dnia 22.06.2005 r. wchodzi w życie z dniem 1.01.2006 r.

 

UWAGA!

Rozpoczęte wcześniej zdobywanie odznaki, przed wejściem w życie  nowego regulaminu, obowiązuje zdobywającego do stosowania poprzednich zasad regulaminu.